باکس آرت بازی LEGO: Lord of the Rings که برای ۳DS, DS, PC, PS3, Wii and Xbox 360 و Vita
در اکتبر عرضه می شود.